ب
X
تبلیغات
مطالب حقوقی برای همه
مطالب حقوقی برای همه
این وبلاک به منظور گسترش موضوعات حقوقی ایجاد گردیده است. 
قالب من

اسما خداوند متعال

پيوندهای روزانه
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

تعدیلات قانون تهیه و تدارکات     

مقدمه

از آنجائیکه قانون تدارکات به تاسی از حکم ماده هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان ،‌قانون تدارکات را که به اساس مصوبه شماره (20) مورخ 1387/04/27 شورای وزیران به داخل (10) فصل و (96) ماده تائید گردید منجانب رئیس جمهور اسلامی افغانستان طی فرمان شماره (59) مورخ 1387/04/31 توشیح گردید ،

سپس تعدادی کارمندانیکه در بخش تدارکات ادارات مختلف ایفای وظیفه مینمودند و نیز از طرف دیگر بنابر نیاز مندی های جامعه و جلوگیری از مشکلات سد راه بخش های تدارکاتی حدود (30) ماده این قانون تعدیل گردید . 

بنده به منظور دسترسی شما دوستان، صرف بخش تعدیلات این قانون را در اختیار شما قرار داد م،تا باشد مشکلات شما را پاسخ دهد.

ماده اول :

این قانون با رعایت حکم مندرج جزء چهارم ماده هفتادو پنجم قانون اساسی افغانستان به منظور تنظیم امور مربوط به تهیه اجناس و تدارک خدمات و انسجام امور ساختمانی ، برای ادارات ، مؤسسات و شرکت های مختلط از داخل و خارج کشور وضع گردیده است.

ماده سوم:

اجزای (1 ،‌ 4 ،‌5 ، 6 ،‌ 10 ، 11 ، 16 ، 17 ، 19 ، 20 ، 21 ، و 22) ماده سوم قانون تدارکات به متون ذیل تعدیل گردید:

جزء 1 - تدارکات : تهیه و تدارک اجناس ، خدمات و امور ساختمانی است که توسط اداره یا از طریق قرار دادی در بدل وجوه عامه صورت می گیرد.

جزء 4 - آفر : پیشنهاد یا نرخ دهی است که توسط داوطلب در مقابل دعوت یا درخواست مبنی بر تهیه اجناس و تدارک خدمات و امور ساختمانی ارائه می گردد.

جزء 5 - شرطنامه : سندی است که از طرف اداره تدارکات صادر و در آن کمیت ، کیفیت و مشخصات اجناس ، خدمات ( غیر مشورتی قابل تهیه و تدارکات ) و امور ساختمانی و شرائط و طرز ارائه آفر در آن توضیح می گردد.

جزء 6 - درخواست نرخ دهی : سندی است که برای تقاضای نرخ اجناس ، خدمات و امور ساختمانی معیاری دارای قیمت نازل بانظرداشت احکام این قانون ارائه می گردد.

جزء 10- قرار داد تدارکات : موافقت نامه تحریری است که میان اداره وتدارکاتی و متعهد در مورد تدارکات عقد می گردد.

جزء 11- مراحل تدارکات : فعالیت های تدارکاتی است به شمول اجراآت مربوط به ارزیابی قبلی اهلیت که بعد از اتخاذ تصمیم طوری که در این قانون درج گردیده آغاز و با اکمال آن طبق قرار داد خاتمه یابد.

جزء 16 - اجناس: انواع مختلف اموال به شمول تجهیزات ، تولیدات ، مواد خام ، اعم از اشکال جامد ، مایع ، یا گاز یا خدمات ضمنی است که بر تهیه اجناس ضروری باشد ، مشروط بر این که ارزش خدمات ضمنی از قیمت اصلی اجناس بیشتر نباشد.

جزء 17 - داوطلبی : مرحله رقابتی است که در آن آفر جهت تهیه اجناس ، خدمات و امور ساختمانی ،‌درخواست ، دریافت و ارزیابی گردیده و در نتیجه با داوطلب برنده عقد قرار داد صورت می گیرد.

جزء 19- هیئت تدارکات :‌متشکل از رؤسا و سایر مسئولین اداره است که با نظرداشت احکام این قانون جهت تنظیم و پیشبرد امور تدارکات، از طرف اداره توظیف می گردد.

جزء‌20- شعبه تدارکات : شعبه است که مسئول مدیریت و اداره تمام تدارکات اداره مربوط طبق احکام این قانون می باشد.

جزء 21- هیئت معاینه : متشکل از کارکنانی است که جهت اطمینان از چگونگی کمی و کیفی تدارکات طبق احکام این قانون از طرف اداره توظیف می گردد.

جزء 22- هیئت ارزیابی : متشکل از کارکنانی است که به منظور ارزیابی و مقایسه آفر ها و تهیه راپور آن از طرف اداره توظیف می گردد.

ماده چهارم:

جزء (3) ماده چهارم به متن ذیل تعدیل گردیده ،

جزء 3- تدارکات ادارات دولتی افغانستان مقیم خارج کشور با رعایت حکم مندرج ماده نود و یکم این قانون مطابق قواعد و مقررات کشور میزبان صورت می گیرد ، مگر اینکه در موافقتنامه طور دیگری تصریح شده باشد.

ماده چهاردهم:

فقره (3) ماده چهاردهم به متن ذیل تعدیل کردیده ،‌

(3)- ذکر نام تجارتی یا علامه ، حق الاختراع ، دیزاین یا نوع و منشاء مؤلدین یا فراهم کنندگان معین در مشخصات تخنیکی مجاز نبوده مگر اینکه :

1- راه عملی دیگری برای توضیح ضرورت های تدارکات وجود نداشته باشد.

2- عباراتی ( همچون یا معادل آن ) در مشخصات مندرج فقره (1) این ماده درج گردیده باشد.


ماده پانزدهم

تقسیم به حصص

(1)- هرگاه تجزیه قرار داد تدارکات به حصص یا اجزای جداگانه ، از نظر مالی و تخنیکی مفاد بیشتری را برای اداره تدارکاتی عاید نماید، در این صورت تدارکات به حصص تقسیم و هر یک از حصص جداگانه به داوطلبان مختلف داده شده میتواند، مشروط بر اینکه این اقدام به منظور اجتناب از تطبیق روش های رقابتی تدارکات مندرج ماده شانزدهم این قانون نباشد.

(2)- در صورت تقسیم تدارکات به حصص جداگانه ، معلومات ذیل به داوطلبان داده میشود: 

1- معلومات در مورد تعداد و ماهیت حصص.

2- معلومات در مورد نحوه تسلیمی آفر های یک یا بیشتر از یک حصه با توضیح این که آیا آفر های جداگانه برای هر قسمت قابل رائه است ؟

3- معلومات در مورد اساس عقد قرار داد به رویت نازل ترین ترکیب آفر های ارزیابی شده.

(3)- تمام حصص به یک داوطلب نیز اعطا گردیده می تواند ، مشروط بر این که با این شیوه نازل ترین آفر ارزیابی شده برای مجموع حصص حاصل شود.

(4)- هر گاه یک یا بیشتر از حصص به داوطلبان داده نشود، اداره تدارکاتی می تواند تقسیم حصص را که اعطاء نگریده ، در مرحله جدید تدارکاتی تعدیل نماید.

ماده هفدهم

عنوان ماده هفدهم به (شراط و اهلیت ) تصحیح و فقره پنج آن حذف گردد.

ماده هجدهم

ارزیابی قبلی و اهلیت داوطلبان

(1) ارزیابی قبلی اهلیت داوطلب در تدارکات پیچیده یا در قرار داد های دسته جمعی ‌،‌ به منظور تشخیص داوطلبان واجد شرایط تسلیمی آفرها ، به منظور تشخیص داوطلبان واجد شرایط تسلمی آفر ها ، صورت گرفته می تواند ، ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان طبق حکم مندرج فقره (3) ماهده هفدهم این قانون صورت می گیرد.

(2) اسناد مربوط به ارزیابی قبلی اهلیت به داوطلبانی سپرده می شود که به اعلان دعوت ارزیابی قبلی پاسخ مثبت داده و در آن معلومات لازم برای تکمیل درخوسات های ارزیابی قبلی اهلیت ، درج باش. در صورتی که تقاضائی مبنی بر توضیح اسناد ارزیابی معدماتی صورت گیرد، پاسخ آن به صورت کتبی به تمام داوطلبان در تدارکات داخلی در خلال مدت ( 10) روز کاری و در تدارکات بین المللی در خلال مدت (14) روز کاری قبل از اجرای ارزیابی ارائه می گردد. در صورتی که برای ارایه پاسخ داوطلبان ، وقت کاقی لازم باشد ، اداره تدارکاتی مکلف است میعاد معینه ارائه درخواست ها را تمدید نماید.

(3) اداره تدارکاتی در مورد هر درخواست مبنی بر ارزیابی قبلی اهلیت ،  تصمیم اتخاذ و از تمام داوطلبانی که در ارزیابی قبلی مؤفق شده اند ، دعوت به عمل می آید که آفر های شان را برای مراحل تدارکاتی تسلیم نماید.

ماده نوزدهم

فقره (6) ماده نوزدهم به متن ذیل تعدیل گردیده است.

(6) وزارت مالیه و سایر ادارات مکلف اند ، داوطلبان و قرار دادیان که به علت تخطی از احکام این قانون محروم شده اند ، تفصیلات آن را در مرکز معلوماتی مربوط نشر نمایند.

ماده بیستم

اجزای (5و 6) ماده بیستم به متن ذیل تعدیل گردیده است:

جزء 5- داوطلبی بین المللی ( تدارکات از منبع بین المللی ) .

جزء 6- دعوت داوطلبان در داوطلبی دو مرحله یی.

ماده بیست و یکم

درخواست نرخ دهی

(1) درخواست نرخ دهی ( ورق جگره ) تدارکات ذیل زمانی ارائه می گردد که قیمت تخمینی آن در اسناد تدارکات از حد اعضمی جزء (8)مندرج فقره (1) ماده نودویکم این قانون تجاوز ننماید.

1- اجناس معیاری تجارتی که به سهولت قابل دریافت بوده و طبق مشخصات اداره تدارکات ، تولید نگردیده باشد.

2- امور ساختمانی .

3- تدارک خدمات .

(2) درخواست نرخ دهی کمیت ، کیفیت ، شرایط ، زمان تسلیمی ، زمان ارایه نرخ ها و سایر ایجابات خاص برای تمام داوطلبان طور یک سان درج میگردد.

(3) درخواست نرخ دهی حد اقل به سه داوطلب واجد شرایط فرستاده می شود.

(4) در صورتی که تهیه اجناس و تدارکات خدمات و امور ساختمانی مورد نظر از حد اقل سه منبع در افغانستان به قیمت مناسب قابل دسترس باشد ، درخواست نر خ دهی از داخل کشور صورت می گیرد.

(5) داوطلب می تواند نرخ واحدی را در خلال مدت معینه به صورت تحریری ارائه نماید. این نرخ قابل تغییر و مذاکره نمی باشد ، در این صورت کاپی تصدیق اسناد تجارتی ثبت (راجستر ) شده داوطلب به آن ضم می گردد. ارسال نرخ ها توسط فکس ، پست الکترونیکی یا سایر اشکال ارتباطات مخابراتی که یاد داشت محتویات ارسالی در آن باقی بنماند ، صورت می گیرد.

(6) داوطلبی که نازلترین نرخ را ارائه و شرایط اداره تدارکاتی را طبق مندرجات درخواست نرخ دهی تکمیل نموده باشد ، به حیث برنده انتخاب می گردد.

(7) قبولی درخواست نرخ دهی طور کتبی توسط داوطلب برنده ، حیثیت قرار داد تدارکات مربوط را داشته و ایجاب قرار داد جداگانه رانمی نماید.

(8) مراحل خریداری و درخواست نرخ دهی مطابق مندرجات ضمیمه این قانون صورت می گیرد.

ماده بیست و چهارم

اجزای (4و 5 ) در فقره (1) این ماده ایزاد گردد.

4- تداکات دارای ارزش الی سه هزار افغانی .

5- قیمت تخمینی تدارکات بیشتر از حدود معینه مبلغ مندرج اجزای (6،5) فقره (1) ماده نود و یکم این قانون نباشد.

ماده بیست و ششم 

جزء(6) در این ماده ایازد گردید.

جزء 6- سایر معلومات مطابق احکام این قانون.

ماده بیست و هفتم 

فقره (1) این ماده به متن ذیل تعدیل گردید.

(1) اعلان دعوت ارزیابی قبلی یا اعلان داوطلبی باز و یا اعلان داوطلبی مقید به مصرف اداره تدارکاتی در رسانه های همگانی نشر و در صورت داوطلبی بین المللی به لاسن انگلیسی در رسانه های دارای تیراژ بیشتر بین المللی نشر می گردد.

ادارات تدارکاتی اعلانات خود را اعم از تدارکات داخلی و خاجی در صورت امکان از طریق انترنت نیز به نشر می رسانند.

ماده بیست و هشتم و بیست و نهم

ماده بیست و هشتم به حیث ماده بیست و نهم و ماده بیست و نهم به حیث ماده بیست و هشتم تعویض و عنوان ماده بیست و هشتم به (اعلان داوطلبی مقید) تصحیح گردد.

ماده سی ام

فقره (1) این ماده به متن ذیل تعدیل گردیده است.

(1) شرطنامه به تمام داوطلبان واجد شرایط که به اعلان داوطلبی پاسخ ارائه نموده ان ،‌ارسال یا سپرده می شود.

ماده سی و یکم 

اجزای (8،7،6،4،2،1) این ماده به متن ذیل تعدیل گردیده است.

1- شرایط در مورد ترتیب و تسلیمی آفر ها ، تشریح تدارکات ، معلومات شامل در اعلان ، تاریخ و محل باز نمودن آفر ها و مدتی که الی پایان آن آفر ها قابل اعتبار می باشند..: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هوشنگ " مدثر ایوبی " هستم فارغ از مدیریت ، محاسبه و حقوق ، علوم سیاسی خواستم دست نوشته های شخصی خود را به سایر دوستان به اشتراک گذارم روی این محلوظ این وبلاک را ساختم
๑۩۞۩๑
انتشار مطالب وبلاگ، صرفاً با ذکر منبع مجاز است.
پاسخ به سوالات شما


فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
کلیه حقوق این وبلاک به نویسنده آن تعلق دارد